HOME    http://www.eurowrc.org/   >  Contributions  >  EuroWRC Danemark

 


Previous Home Up Next
 

 

 

Daphne-progammet (2000-2003)

er et fireårigt EF-handlingsprogram til støtte for forebyggende foranstaltninger til bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder, som er en videreførelse af Daphne-initiativet, der gav tilskud til etårige projekter i perioden fra 1997 til 1999.

Initiativet blev iværksat som Europa-Kommissionens svar på den stigende bekymring over vold mod børn, unge og kvinder i Europa. Det havde et bredt sigte, nemlig at støtte ngo'ernes arbejde og den tværfaglige indsats gennem en bevilling på 11,8 mio. ECU til initiativet. Vold var defineret så bredt som muligt og omfattede alt lige fra seksuelt misbrug til vold i hjemmet, fra kommerciel udnyttelse til mobning i skolerne, og fra menneskehandel til vold mod handicappede, mindretal, indvandrere og andre sårbare grupper baseret på diskrimination. I 1997 modtog 46 projekter støtte fra Daphne-initiativet, mens der i 1998 blev godkendt 49 og i 1999 54 støtteberettigede projekter.

Med indførelsen af Daphne-programmet (2000-2003) er sigtet med programmet blevet udvidet på tre områder: en bredere gruppe af organisationer kan søge om støtte, den geografiske dækning er udvidet, og projekterne kan nu løbe i over et år. En mere detaljeret beskrivelse af disse nye elementer samt både de generelle kriterier og de specifikke kriterier for de enkelte år kan findes i afsnittet Generelle mål og prioriteter for de enkelte år.

Der offentliggøres hvert år, sædvanligvis i marts, en indkaldelse af forslag i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Organisationer, der vil søge om støtte under Daphne-programmet, kan anmode om at få tilsendt et ansøgningsskema 127 KB 
( http://europa.eu.int/comm/justice_home/project/daphne/da/af_da.doc ) og en vejledning for ansøgere 147 KB ( http://europa.eu.int/comm/justice_home/project/daphne/da/gl_da.pdf ) eller downloade dem fra dette websted. Normalt bekendtgøres det hvert år i september eller oktober, hvilke projekter der vil modtage støtte. Projektlederne opfordres til at videreformidle oplysninger om deres arbejde via det uformelle nyhedsbrev Daphne News.

Der fremlægges endelige rapporter om projekterne senest tre måneder efter deres afslutning. Disse rapporter indgår i Daphne-programmets projektdatabase. Denne database er et nyttigt redskab for alle, der arbejder med bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder, og en vigtig reference for organisationer, der udarbejder projekter med henblik på støtte. Pressemeddelelser om programmet og andre officielle bekendtgørelser kan findes i afsnittet om nyheder og ajourføring på dette websted. Webstedet indeholder også nyttige links til andre partnere.

The Daphne Programme from the European Commission
Daphne II Programme to combat violence against children, young people and women.
Directorate General for Justice and Home Affairs 
 http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_en.htm

 


Previous Home Up Next

up