HOME    http://www.eurowrc.org/   >  Contributions  >  EuroWRC Danemark

 


Previous Home Up Next
 

 

 

Nyhedsbrev - Europas Kvinder nr. 92 - resumé til websiden
Særnummer: Vold mod kvinder i hjemmet

Redaktionen har ordet
Den europæiske kampagne mod vold kommer til udtryk på forskellige måder afhængig de enkelte organisationer og medlemsstater. Det afgørende er, at kampagnen er sat igang, og at Kommissionens støtte til kampagnen ikke har været forgæves. Der tages hele tiden nye initiativer - det forsætter også fremover - for der har vist sig at være en stærk vilje til at bekæmpe dette uhyggelige fænomen. Dette særnummer er helt og holdent helliget denne kampagne og formålet er at give en oversigt over de aktioner, synspunkter og begivenheder, som kampagnen har affødt. Hvis aktionerne ikke er nævnt her, er det udelukkende fordi, vi ikke har modtaget oplysninger herom.

Hvad mener De om volden i hjemmet, Colette de Troy?
Lobbyen for Kvinderne i Europa har netop udgivet en undersøgelsesrapport til afdækning af mørketallene for vold i hjemmet i Den Europæiske Union. Lobbyen har også koordineret projektet om byer uden vold. Organisationen udfører langsigtet lobbyvirksomhed især via et observatorium, der har til opgave at udarbejde henstillinger til institutionerne. Colette de Troy er koordinator for Lobbyen for Europas Kvinder. Organisationen, der er hjemmehørende i Bruxelles, repræsenterer omkring 3000 foreninger.

Syv byer uden vold: begyndelsen til et ideal
Kampagnen for byer uden vold blev foreslået af Lobbyen for Kvinderne i Europa som led i EU-kampagnen til bekæmpelse af vold mod kvinder i hjemmet. Kampagnen, der har været en succes, har været i gang siden den 25. november, der var den internationale dag til bekæmpelse af vold mod kvinder, og fortsatte i de efterfølgende "seksten dage mod vold". Alle disse erfaringer er detaljeret beskrevet på kvindelobbyens hjemmeside: Herfra kan man få ideer, kontakter, finde argumenter, kort sagt her kan man hente inspiration til lignende initiativer i andre byer på andre tidspunkter. Udviklingen er som en snebold, der ikke lader sig standse.

Et observatorium
Til centret er der knyttet et Observatorium for vold, der skal hjælpe centret med at udarbejde henstillinger til de europæiske institutioner og til medlemsstaterne. Observatoriet består af en gruppe nationale eksperter, kvinder i marken eller forskere, som også har til opgave at "overvåge" om landene indfrier deres løfter.

Kampagnen "nul tolerance"
Vold i hjemmet eksisterer (og er endog helt almindeligt) i alle EU-landene og i alle samfundslag. Kan det accepteres? Kommissionen har startet en kampagne til bekæmpelse af vold mod kvinder i hjemmet, som skal udbrede holdningen "nul tolerance" og bidrage til en ændret mentalitet. Europa-Kommissionen har stillet en cd-rom til rådighed til interesserede, som gør det muligt at reproducere plakater, klistermærker og logoer. Originalsproget for alle tekster er engelsk. En professionel designer eller trykker kan let anvende oversættelserne til de øvrige ti EU-sprog, eventuelt lettere modificeret, blot meningen og ånden fra kampagnen bevares.

Kontakt i Informationskontoret for Kvinder : Fax :+32 2 2993891.

Europa-Parlamentet

Udvalget om Kvinders Rettigheder
På mødet den 14. december vedtog Udvalget om Kvinders Rettigheder en konklusion vedrørende Charteret om grundlæggende rettigheder, hvori udvalget opfordrede til, at der i Charteret indsættes en generel bestemmelse om forbud mod kønsdiskrimination, som en forurettet part kan påberåbe sig ved EF-Domstolen. Udvalget diskuterede desuden tre meddelelser: en meddelelse om beskæftigelse og lige muligheder (Equal-initiativet), en meddelelse om bæredygtig udvikling af byerne samt økonomisk og social støtte til dårligt stillede byer og byområder (Urban-initiativet) og en meddelelse om strategier til modernisering af den sociale beskyttelse.

Wave - et ngo-netværk mod vold
Kvinder mod vold i Europa (Wave) er et netværk, bestående af ikke-statslige organisationer (ngo'er), hvis formål er at bekæmpe volden mod kvinder og børn, både den, der begås offentligt og i hjemmet. http://www.wave-network.org  

Spanien: Plan til bekæmpelse af vold
Andalusiens regionale regering underskrev i februar 1998 en aftale om en "Regeringshandlingsplan om en forbedret bekæmpelse af volden mod kvinder". I forbindelse hermed arrangerede det andalusiske kvindeinstitut, der har til opgave at koordinere aktionerne, et forum om vold i Sevilla, den 11. og 12. november 1999, som var rettet mod fagfolk inden for de berørte sociale instanser og myndigheder.

Grækenland: Rådgivningscenter mod vold

Den 29. november åbnede den græske indenrigsminister, Vasso Papandreou, et Rådgivningscenter i Piræus , som skal beskæftige sig med vold mod kvinder. Centrets opgave vil være at tilbyde psykologisk og social bistand til kvinder, der er ofre for vold, at give dem juridisk rådgivning og oplysninger om, hvilke sociale instanser der findes. Kontakt : +30 1-523 52 50 /523 53 18 /411 20 91 / 412 91 01

 Konferencer
Jyväskylä :
Behov for en mobilisering på regeringsplan Hvad ville der ske, hvis aviserne pludselig kunne afsløre, at en sygdom i løbet af et år ville berøre en femtedel af EUs befolkning? Regeringerne ville reagere med det samme og iværksætte programmer og effektive foranstaltninger til bekæmpelse af sygdommen. Maj Britt Theorin kom med dette indlæg mod vold på seminaret den 9. november i Jyväskylä i Finland, som havde bekæmpelse af volden som tema. Seminaret, der blev afholdt på initiativ fra Rådets finske formandsskab samlede en række eksperter og ansvarlige europæiske politikere. http://presidency.finland.fi/frame.asp

Den forbudte vold
Hvordan gøres voldsudøvere fredløse? Det er det spørgsmål, som franske, spanske og italienske deltagere søgte at besvare på en samling, der blev afholdt i Paris den 6. december på initiativ fra CNIDFF (Det nationale informations- og dokumentationscenter for kvinder og familier). Forum om vold i hjemmet: http://www.infofemmes.com

Europarådet: Møde i Bari
Fra den 4. til den 6. november afholdt udvalget for lige muligheder mellem mænd og kvinder under Europarådets Parlamentariske Forsamling et seminar i Bari i samarbejde med det italienske parlament. På seminaret behandlede man fire temaer på baggrund af en række videnskabelige fakta: vold og seksuelle overgreb i hjemmet, slaveri og tvangsarbejde i hjemmet, handel med kvinder og prostitution, voldtægter under væbnede konflikter. Seminaret førte til udarbejdelsen af en række henstillinger til medlemsstaterne.

Lissabon: Konference som afslutning på den europæiske informationskampagne mod vold
Det portugisiske formandsskab for Ministerrådet afholder den 4., 5. og 6. maj en konference som afslutning på den europæiske kampagne til bekæmpelse af vold mod kvinder. Kontakt : Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, fax : +351 1 798 30 98

Nicosia: International konference
Cyprioterne deltager i den europæiske kampagne "nul tolerance" til forebyggelse af vold i familien og afholder således i november 2000 en konference om dette emne, hvor der kommer en foredragsholder fra alle medlemsstater. Alle interesserede kan henvende sig til Mary Pyrgos, der er koordinator på projektet. Kontakt : (357) 2 774 157

Beijing+5 : Supplerende ekspertvurderinger for de enkelte lande

I juni 2000 blev der i New-York afholdt et internationalt møde, hvor man evaluerede de forpligtelser, man havde påtaget sig i Beijing i 1995. WomenAction, et forbund af ikke-statslige foreninger og organisationer, har netop etableret regionale internetsider, herunder en europæisk hjemmeside. Formålet er at gøre status over de fremskridt, der er sket i de enkelte lande på de tolv prioriterede områder, der blev fastlagt af de stater, der var repræsenteret i Beijing. Med FNs samtykke foreslår WomenAction, at de ikke-statslige organisationer selv udarbejder ekspertvurderinger, som kan supplere de officielle rapporter: http://www.iiav.nl/european-womenaction-2000  

Publikationer

Bryd tavsheden
I forbindelse med Europa-Kommissionens europæiske kampagne mod vold har man undersøgt, udarbejdet og oversat en række budskaber til en række målgrupper. Brochuren "Bryd tavsheden" indeholder også en oversigt over den europæiske historie i forbindelse med bekæmpelse af volden samt europæiske statistikker. Brochuren, der er blevet udarbejdet på initiativ fra Europa-Kommissionens informationskontor for kvinder kan fås hos alle Kommissionens repræsentationskontorer.

Vold mod kvinder i hjemmet: europæernes holdninger
Dokumentet indeholder de vigtigste resultater fra en meningsmåling, som Europa-Kommissionen gennemførte i alle medlemsstater mellem marts og maj 1999. Dokumenterne findes på websiden: http://europa.eu.int/comm/dg10/women/violence/index3_fr.html  eller kan fås ved henvendelse til Informationskontoret for Kvinder: Fax : +32 2 299 38 91.

 


Previous Home Up Next

up